Cnafaim – Privacy Policy

1. הגדרות
1.1 "החברה" – כנפיים – כהן נילי פתרונות יצירתיים ייחודיים ממוחשבים.
1.2 "השירותים" – אתר אינטרנטי שכתובתו https://www.cnafaim.com/
1.3 "הלקוח" – המזמין כמפורט בטופס הזמנת שירות מהחברה הנ"ל לרבות עובדיו, סוכניו, חליפין, נציגיו, יורשיו או אפוטרופוסיו או כל גוף או אדם הבא מטעמו ו/או במקומו על פי דין.
1.4 "התוכנה" – תוכנה אינטרנטית לניהול פדגוגי ותוכנה לשיבוץ מערכות, אשר החברה תאפשר ללקוח להשתמש בה, במסגרת מתן השירותים.
1.5 "החוזה" – טופס ההזמנה, הנספחים והחוזרים המצורפים אליו כחלק בלתי נפרד הימנו כפי שהם כיום וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה.

2. העסקה
2.1 החברה תספק ללקוח גישה להפעלת התוכנה, להזנת נתונים ולהדפסת דו"חות אותם מפיקה התוכנה.

3. תנאי התקשרות
3.1 החברה תפעל ככל הניתן להבטחת מתן שירותי התוכנה באופן שוטף ותקין. במקרה שהחברה תאלץ לבצע פעולות אחזקה או לפעול לתיקון תקלות, הדבר יעשה תוך מאמץ להקטין את הפגיעה בלקוח למינימום ההכרחי.
3.2 הלקוח ישתמש בתוכנה בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות הפעלה, לחוזרים ולהנחיות שימסרו על ידי החברה.
3.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, הלקוח ימנע מהפרת זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים.
3.4 מובהר בזאת כי זכות השימוש בתוכנה על פי תנאי חוזה זה הנה ללקוח בלבד. הלקוח לא יאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר, למעט לעובדיו לצורך עבודתם אצל הלקוח בלבד.
3.5 הלקוח לא יעביר ו/או ישאיל ו/או ישעבד ו/או ימשכן לצד ג' כלשהו, לשום צורך שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה את זכות השימוש בתוכנה.

4. הגבלת אחריות
4.1 הלקוח אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בתוכנה. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של החברה, כי התוכנה המוצעת על-ידה עונה לצרכיו של הלקוח או כי השירותים או הנתונים מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הלקוח. התוכנה והשירותים שמעניקה החברה מסופקים ללקוח על בסיס "AS IS" והחברה אינה אחראית כלפי הלקוח בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירותים מסיבה כלשהי אלא כמפורט בסעיף 4.2 להלן.
4.2 במקרים בהם יוכח כי נזק כאמור נגרם בשל רשלנות החברה, תעשה החברה כמיטב יכולתה ואמצעיה לתקן ו/או למזער את הנזק.
4.3 על אף האמור בכל דין, הצדדים מסכימים כי לגבי עילה הנובעת מחוזה זה, תהיה תקופת ההתיישנות שנה מיום מסירת התוכנה, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, המוקדם מבניהם. ובחירת הלקוח להשתמש בתוכנה זו, כמוה כחתימה על חוזה נפרד כאמור בסעיף 13 לחוק ההתיישנות התשי"ח – 1958.
4.4 הוראות סעיף 4 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.

5. שמירת סודיות וקנין רוחני
5.1 הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
5.1.1 ידוע לו שהמידע, התוכנה וכל חלק ממנה שהועמדו לרשותו במסגרת חוזה זה הנם לצורך שימוש הלקוח בלבד.
5.1.2 ידוע לו שהתוכנה וכל חלק ממנה אשר החברה תאפשר לו להשתמש בהן במסגרת מתן שירותים הנן רכושה הבלעדי של החברה וכי לחברה נשמרות כל הזכויות בתוכנה לרבות ובעיקר זכויות היוצרים בה.
5.1.3 לא יעתיק, יצלם, ידפיס, ישכפל, יפיץ או יפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין את התוכנה וכי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל ניסיון לפענח צופנים ו/או מבנה פנימי של נתונים ו/או להתערב בתוכנה, במידע או בשירותים בצורה כלשהי אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. האמור בסעיף זה לא יחול על שימוש בפלט המודפס באמצעות התוכנה לצרכי הלקוח ולפרסומו.
5.1.4 כל אדם ו/או גוף מטעמו של הלקוח לרבות עובדיו, שליחיו וכד' שישתמש בשירותים ו/או בתוכנה ו/או במידע יתחייב לפעול בכפוף לכל האמור בחוזה זה.
5.2 החברה לא תמסור לאחרים אלא באישור מראש ובכתב מאת הלקוח, נתונים שהוזנו על ידי הלקוח למסדי הנתונים של התוכנה ושהגיעו לידי החברה מאופי ההתקשרות עם הלקוח.
5.3 ההתחייבויות כמפורט לעיל בסעיפים 5.1 ו- 5.2 תמשכנה לחול גם לאחר מלוא תשלום הלקוח לחברה.
5.4 הוראות סעיף 5 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.

6. הוראות כלליות
6.1 מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי מתן השירותים מבוסס אך ורק על האמור בחוזה זה וכי שום מצג, הבטחה או ויתור שנעשו על ידי הצדדים, עובדיהם או הבאים מטעמם, אין בהם ולא יהיה בהם כדי להטיל חובות או אחריות על מי מהצדדים: כל שינוי בתנאי מתנאי חוזה זה לא יהיה תקף אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי הלקוח והחברה, על ידי בא כוחה המוסמך, אלא כאמור בסעיף 6.2 להלן.
6.2 החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות החוזה כולן או חלקן, עקב שינויים שיחלו בתנאי ההתקשרות בינה לבין כל צד ג', אשר ההתקשרות בינו לבין החברה הנה רלוונטית לתנאי חוזה זה. החברה תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי לפני ביצוע השינוי בפועל.
6.3 זכויותיה של החברה כלפי הלקוח לא יפגעו עקב מתן ארכה ללקוח ואי תגובה מצידה לא ייחשב לויתור כלשהו כלפי הלקוח.
6.4 החברה תהיה רשאית להעביר זכויותיה על פי החוזה בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון, בלבד שהדבר לא יפגע בזכויותיו של הלקוח על פי החוזה.
6.5 כותרות הסכם זה מובאות לצורך נוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פרשנות הסכם זה.